Ben je jonger dan 16 jaar? Klik hier
Ben je 16 jaar of ouder? Klik hier

Huisregels

Toepasselijkheid

 1. Deze huisregels zijn van toepassing op een ieder die het Nickelodeon Familie Festival bezoekt op 25 augustus 2019 te Almere (Almeerderstrand).

Algemeen

 1. Volg altijd de aanwijzingen op van de door de organisatie van het Nickelodeon Familie Festival aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie of de door de organisatie aangewezen personen.

Toegang tot het Nickelodeon Familie Festival

 1. Toegang tot het Nickelodeon Familie Festival is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door de organisatie afgegeven autorisatie. Doorhet Nickelodeon Familie Festival afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar. Op verlangen van door de organisatie van het Nickelodeon Familie Festival aangewezen personen dient een ieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of andere autorisatie te beschikken.
 2. Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van het Nickelodeon Familie Festival dan dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.
 3. Bezoekers die tijdens het Nickelodeon Familie Festival de locatie verlaten, worden in beginsel geen toegang meer verleend tot de locatie.
 4. Een ieder die zich op de locatie bevindt, moet zich kunnen legitimeren.
 5. Voor het bezoeken van het evenement hanteert het Nickelodeon Familie Festival geen minimumleeftijd, echter voor bezoekers van 18 jaar of jonger geldt dat zij moeten worden begeleid door een volwassene.
 6. Het is op het Nickelodeon Familie Festival voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij overtreding volgt direct verwijdering van het terrein. Op verzoek van bar personeel, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.
 7. Roken is op het Nickelodeon Familie Festival alleen toegestaan op de speciaal aangewezen rookplekken. In gebouwen, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt. Bezoekers jonger dan 18 jaar kunnen op deze Evenementen geen tabak kopen.
 8. De door de organisatie van het Nickelodeon Familie Festival aangewezen personen hebben het recht om een ieder die toegang wenst tot, of zich op de locatie bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden voor risico van de eigenaar opgeslagen tot na afloop van het bezoek aan het gebouw, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV bij het Nickelodeon Familie Festival gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en de locatie wanneer daartoe aanleiding is. Binnen het Nickelodeon Familie Festival verstaan we onder visiteren en POV: Visiteren: Controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. POV: Oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.
 9. De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen:
  1. etens- en drinkwaren;
  2. gevaarlijke voorwerpen, waaronder (verdedigings-) wapens zoals pepperspray en smurfenspray, messen, glas- en/of blik (bijv. parfum en deodorant);
  3. (soft/hard)drugs en alcohol;
  4. giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk;
  5. skates, fietsen, steps, skateboards etc.;
  6. (huis)dieren;
  7. professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfie-sticks;
  8. bankjes, klapstoelen (of welke vorm van stoelen dan ook, rugzakstoelen uitgezonderd);
  9. tassen groter dan A4-formaat;
  10. en alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de organisatie van Nickelodeon Familie Festival en de door de organisatie van het Nickelodeon Familie Festival aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde;
  11. Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of dragen van voetbalclubuitingen en motorclubuitingen is niet toegestaan;
  12. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van het Nickelodeon Familie Festival is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de organisatie is verkregen.
 10. De organisatie van het Nickelodeon Familie Festival behouden zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot het Nickelodeon Familie Festival te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.

Opnamen

 1. Op het festivalterrein is het een ieder niet toegestaan om voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
 2. Het Nickelodeon Familie Festival zijn bevoegd foto en video-opnamen te maken voor commerciële doeleinden. Door toetreding van het festivalterrein gaat u hiermee akkoord.

Calamiteiten

 1. Een ieder die zich op de locatie bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden.
 2. De organisatie van het Nickelodeon Familie Festival zijn gerechtigd om de locatie te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

Geen schadevergoeding

 1. Het bezoeken van het Nickelodeon Familie Festival geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

Ontzegging toegang en verwijdering

 1. De door de organisatie van het Nickelodeon Familie Festival aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan de huisregels houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit de locatie te verwijderen.
 2. Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de organisatie van het Nickelodeon Familie Festival aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

Wijziging

 1. Het Nickelodeon Familie Festival behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van het Nickelodeon Familie Festival te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.